Darmowa dostawa już od 200 zł! Duży wybór prezentów na Dzień Dziecka!
627 250 608 sklep@piomarkrotoszyn.pl PL / zł
Kategorie
PL / zł

Regulamin

 

§1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Kupującym Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Sprzedający zapewnia poprawność korzystania ze  Sklepu internetowego w przypadku, gdy klient spełnia wymagania techniczne zawarte w §4.

3. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, dodawania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Wprowadzone zmiany nie mogą mieć wpływu na złożone wcześniej zamówienia.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga założenia Konta. Składanie zamówień odbywa się bez rejestracji, po uprzednim podaniu niezbędnych danych do realizacji zamówienia lub po założeniu konta.

7. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

 

§2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę zakupu w ramach Sklepu.

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Kupujący - osoba, która nabywa daną usługę lub dobro materialne od Sprzedawcy; jest to Konsument oraz Klient.

4. Przedsiębiorca -  przedsiębiorcą jest podmiot prawa, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sprzedawca - jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. Piomar Krotoszyn, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6210002706, REGON 250055295, która zajmuje sie dokonywaniem sprzedaży usług lub dóbr materialnych za pośrednictwem Sklepu.

6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: piomar.comarch-esklep.pl

7. Koszyk - tworzy go lista produktów, które Kupujący wybiera spośród oferowanych przez dany Sklep produktów.

8. Produkt - to wszystko co oferuje w swoim Sklepie Sprzedawca.

9. Płatność - metoda regulowania należności wobec Sprzedawcy, którą Kupujący wybiera spośród określonych sposobów płatności.

10. Przedmiot umowy - są to produkty, które zamówił Konsument razem z wybranym sposobem dostawy.

11. Regulamin - jest to zbiór przepisów, norm oraz zasad określających funkcjonowanie Sklepu.

12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zawierające wybrane przez niego produkty, sposób dostawy, adres dostawy oraz sposób płatności i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

13. Adres dostawy - jest to miejsce dostarczenia Produktów wybranych przez Klienta w Formularzu zamówienia.

14. Konto -  konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są podstawowe dane

Klienta oraz historia złożonych przez niego Zamówień w Sklepie.

15. Formularz rejestracji - formularz, który wypełnia Kupujacy w celu podania danych do realizacji zamówienia.

16. Termin realizacji - podana liczba dni potrzebna na realizację Zamówienia.

17. Umowa sprzedaży - jest to przeniesienie własności ze Sprzedawcy na Kupującego.

18. Umowa zawarta na odległość - jest to umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na odległość (bez jednoczesnej obecności stron) w ramach Sklepu.

 

§3

Kontakt ze sklepem

1. Adres Sprzedawcy: P.P.U.H. Piomar Krotoszyn, ul. Benicka 30, 63-700 Krotoszyn.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@piomarkrotoszyn.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: (62) 7250608 lub (62) 7250607.

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może sie porozumieć telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 18:00 oraz w soboty od 10:00 - 13:00.

 

 

§4

Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Sklepu, w tym przeglądu asortymentu produktów oraz składania zamówień niezbędne są:

1. Urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową.

2. Do prawidłowego działania wymagana jest  przeglądarka internetowa Google Chrome od wersji 63, Mozilla Firefox od wersji 58, Opera od wersji 50, Microsoft Internet Explorer od wersji 11, Microsoft Edge od wersji 12 lub Safari dla komputerów Mac

3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Włączoną obsługę plików cookies.

 

§5

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie konta jest bezpłatne.

3. Logowanie na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustawionego w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania żadnej przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysyłkę stosownego żądania do Sprzedawcy. Więcej informacji w Polityce prywatności w paragrafie §11.

§6

Zasady składania zamówienia

1. Pierwszym krokiem jest wybór Produktu będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka".

2. Po przejściu do zawartości koszyka należy sprawdzić czy całość zamówienia się zgadza oraz wybrać sposób płatności i rodzaj dostawy.

3. Kolejnym krokiem jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Klient ma możliwość wyboru pomiędzy zalogowaniem się lub "Zamówieniem bez rejestracji".

4. W przypadku wyboru opcji "Zamówienia bez rejestracji" należy podać niezbędne dane potrzebne do realizacji Zamówienia w innym przypadku trzeba zalogować się do Sklepu.

5. Kolejnym krokiem jest akceptacja regulaminu oraz prawa do odstąpienia od umowy.

6. Ostatnim krokiem jest w zależności od wybranego sposobu płatności wykonanie przelewu lub zapłata przy odbiorze Produktu.

 

§7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska InPost, przesyłka kurierska pobraniowa.

b) Przesyłka kurierska DHL , przesyłka kurierska pobraniowa.

c) Przesyłka kurierska InPost, przesyłka kurierska przedpłata.

d) Przesyłka kurierska DHL , przesyłka kurierska przedpłata.

e) Paczkomaty InPost, przedpłata.

f) Odbiór osobisty.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przy odbiorze.

b) Płatność za pobraniem.

c) Płatność elektroniczna Przelewy24 na konto Sprzedawcy.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.

a) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

b) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

 

 

§9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu uszkodzeniu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

 

 

 

§10

Reklamacje i gwarancje

1. Umową sprzedaży objęte są tylko nowe produkty.

2.  W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7. Koszt odesłania Produktu w przypadku pozytywnego przyjęcia reklamacji ponosi Sprzedawca.

 

§11

Polityka prywatności / danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania żadnej przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat żądać usunięcia swoich danych poprzez wysyłkę stosownego żądania do Sprzedawcy.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia.

§12

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Opublikowano: